Directori

AIGUA PER AL SAHEL

Adreça: Carrer dels Tellinaires, 136 (Gavà) Consulti el plànol

Web: http://aiguaperalsahel.pangea.org

Tel: 932370647

E-mail: mariolafoix@hotmail.com

Finalitats:

"-Promoure i realitzar projectes i programes de cooperació pel desenvolupament i ajut solidari amb els pobles del Sahel.
-Organitzar activitats, realitzar i promoure estudis i publicacions destinades a l'enfortiment de la cooperació amb els pobles del Sahel.
-Organitzar trobades debats, reunions i manifestacions artístiques i culturals per donar a conèixer les activitats de l'Associació i la situació dels pobles del Sahel, així com, aconseguir l'apropament i el coneixement mutu de les cultures dels pobles del Sahel amb els dels pobles de Catalunya i de l'Estat espanyol."

ASOCIACIÓN SOLIDARIA PROMUNDO

Adreça: Av. Can Palmer, 97 (Viladecans) Consulti el plànol

Tel: 936581711

E-mail: secretaria@promundo.es

Finalitats: "La constitución y mantenimiento de una plataforma de encuentro entre los distintos pueblos y razas, donde se pueda de forma real ejercitar la SOLIDARIDAD. Para ello, se promoverá y alentará la paz, la justicia, la solidaridad y la cooperación entre todos los seres humanos, fomentando los principios de reciprocidad, convivencia, amistad, apoyo y ayuda mutua. Contribuir y promover, por ello, la realización de los objetivos de voluntariado social, proyectado sobre la solidaridad y la cooperación en desarrollo de pueblos menos favorecidos."

ASSOCIACIÓ CATALANA D'AMICS DEL POBLE SAHRAUÍ DE GAVÀ (ACAPS-GAVÀ)

Adreça: Rambla de Joaquim Vayreda, 31 4A (Gavà) Consulti el plànol

Finalitats:

"- Col·laborar activament en l'assoliment de la independència del poble sahrauí i en el seu posterior desenvolupament com a país, reconeixent la R.A.5.D. (República Àrab Sahrauí Democràtica) com a expressió d'un estat sobirà i al front Polisario com a moviment d'alliberament nacional i legítim representant d'aquest poble.
- Facilitar, entre el poble català, el coneixement de la vida, els costums, les tradicions i les característiques del poble sahrauí.
- Desenvolupar iniciatives que afavoreixin l'intercanvi cultural, polític, econòmic i social entre el poble sahrauí i el poble català.
- Promoure i desenvolupar projectes d'assistència humanitària i programes de cooperació amb el poble sahrauí.
- En la tasca per assolir aquests objectius, ACAPS-GAVÀ procurara una plena coordinació amb les autoritats de la República Sahrauí Democràtica, mitjançant la delegació del Front Polisario a Catalunya.
- Defensar els drets humans individuals i col·lectius del poble sahrauí."

 

ASSOCIACIÓ CATALANA D'ENGINYERIA SENSE FRONTERES

Adreça: Carretera de Santa Creu de Calafell, 120 (Gavà) Consulti el plànol

Tel: 933022753

Finalitats:

"Cooperar en la consecució d'una societat internacional justa, ja sigui realitzant tasques d'incidència, educació pel desenvolupament i sensibilització en l'àmbit universitari o professional, com de projectes de desenvolupament en els països empobrits. L'associació és apartidista, aconfessional i independent respecte d'altres entitats.
ESF entén la cooperació com un intercanvi basat en la solidaritat, amb el conseqüent benefici mutu, i el desenvolupament com un procés en evolució, interdependent i sostenible que no pot imposar limitacions a les diferents cultures i ha de contribuir a augmentar la participació ciutadana i el paper de la societat, treballant per assolir una societat internacional justa i solidària."

 

ASSOCIACIÓ DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL NORD-SUD (CONOSUD)

Adreça: Carrer Ortigosa , 14-16 5 4 (Barcelona) Consulti el plànol

Web: http://www.conosud.org

Tel: 936451724

E-mail: baixllobregat@conosud.org

Finalitats: "La finalitat de l'associació és la cooperació internacional al desenvolupament en els termes definits en la Llei 23/1998, de 7 de juliol, de Cooperació Internacional al Desenvolupament, mitjançant la realització d'activitats de cooperació tècnica, econòmica, ajut humanitari i l'educació i sensibilització social. Les activitats desenvolupades que impliquin la necessitat de coneixements tècnics adients seran desenvolupades pels socis i sòcies amb la pertinent habilitació facultativa."

 

ASSOCIACIÓ FONS D'APADRINAMENT SOCIAL BOLÍVIA (AFAS BOLÍVIA)

Adreça: Rambla Marina , 331 13 3 (Hospitalet De Llobregat (L')) Consulti el plànol

Tel: 936624371

Finalitats: "La finalitat última de l'AFAS és recolzar el creixement humà de les persones més necessitades dels barris de Santa Veracruz (Cochabamba, Bolívia), mitjançant un acompanyament social, professional i una ajuda econòmica imprescindible, partint de la recollida de recursos de tota mena i de les aportacions dels socis.
Es proposa establir una relació d'apadrinament social, procurant assumir tota la responsabilitat pròpia d'aquest concepte jurídic/social.
Els objectius específics es concreten en:
- Reforçar i consolidar la sensibilització i el compromís de persones, grups i associacions de cara apropar-los a la realitat de Bolívia recollint recursos de tota mena d'acord a les possibilitats econòmiques o materials de cadascú.
- Garantir i vetllar per a que les famílies bolivianes disposin de les condicions apropiades i necessàries per assumir les responsabilitats que els corresponen.
- Enfortir, més enllà del "benestar", el "ben ésser" de cada persona, de manera integral i equilibrada.
- Cercar noves fonts de finançament per tal d'incrementar l'ajuda social."

ASSOCIACIÓ RIGERAMA

Adreça: Carrer de Garraf , 9 (Gavà) Consulti el plànol

Tel: 936587544

E-mail: german@barrenacarmona.com

Finalitats:

"- Promover y apoyar iniciativas pacíficas, ecológicas, cívicas y solidarias, así como llevar a cabo proyectos que impliquen estos valores.
- Recaudar fondos económicos y materiales para poder llevar a cabo proyectos que sean de ayuda para los colectivos más desfavorecidos. Para cumplir con estas finalidades, la asociación se propone:
- Trabajar para conseguir que la organización RIGERAMA cuente todos los días con más colaboradores, pieza fundamental para el desarrollo de la asociación propiamente dicha.
- Hacer del activismo la principal característica de la organización, motivando a todos los socios y miembros a involucrarse en tareas que impliquen una participación.
- Apoyar a otras asociaciones en sus tareas orientadas al beneficio de la sociedad en general. La asociación RIGERAMA trabajará en proyectos en los que la tarea a desarrollar tenga unos beneficios humanitarios, ecológicos o cívicos."

FUNDACIO JOSEP COMAPOSADA-SINDICALISTES SOLIDARIS

Adreça: Avinguda de les Bòbiles, 6 4 2 (Gavà) Consulti el plànol

Finalitats:

"a) La promoció de tot tipus d'activitats i iniciatives relacionades amb la promoció de la formació i la cultura sindical.
b) La creació d'una biblioteca pública i centre d'estudis especialitzats en temes sindicals i acció laboral.
c) L'establiment de plans i programes d'orientació, formació i estudis professionals i ocupacionals.
d) L'organització, gestió i administració de cursos, seminaris, jornades, col·loquis i altres activitats referents a la formació sindical, professional i ocupacional i als estudis sobre els mateixos.
e) L'orientació i capacitació dels treballadors a l'evolució tecnològica i a noves professions.
f) L'actualització i el perfeccionament dels treballadors per al desenvolupament del seu lloc de treball.
h) L'orientació professional i ocupacional dels joves en situació d'accés al primer treball.
i) La investigació, l'estudi, la publicació i la difusió al camp de la formació dels treballs realitzats per la pròpia Fundació o per altres persones físiques o jurídiques d'altres que s'estimin d'interès.
j)  La promoció i difusió de manifestacions artístiques i literàries.
k) L'organització, gestió i administració de l'Arxiu Històric del Moviment Sindical a Catalunya.
l) La relació amb les institucions d'àmbit local, nacional, estatal i internacional que realitzin activitats similars així com traduccions i informes que s'estimi que siguin necessaris i/o convenients.
m) La cooperació al desenvolupament de països del tercer món, l'ajuda humanitària i el foment de la solidaritat entre els pobles.
n) I, en general, la realització de totes les activitats directament relacionades amb els seus objectius."

FUNDACIÓ PRIVADA PAU I SOLIDARITAT

Adreça: Carrer de Sarrià, 3 (Gavà) Consulti el plànol

Web: http://www.pauisolidaritat.ccoo.cat

Tel: 934812912

E-mail: pauisolidaritat@ccoo.cat

Finalitats: "L'objecte de la Fundació PAU I SOLIDARITAT és fomentar i proporcionar la cooperació internacional amb la finalitat d'afavorir el progrés social, cultural, econòmic, científic i tècnic a tot el món establint els vincles d'amistat i solidaritat entre els pobles en general i les organitzacions sindicals en particular.
D'acord amb els principis que propugna i defensa la Comissió Obrera Nacional de Catalunya, la Fundació desenvoluparà les seves activitats, sota els principis que informen la cultura de la pau i els valors que inspiren els drets humans. La Fundació desenvolupa les activitats que el Patronat considera necessàries bé directament, mitjançant projectes propis, o en col·laboració amb d'altres iniciatives promogudes per entitats, institucions o persones, d'acord amb la finalitat fundacional. En concret, sense ànim exhaustiu, realitza les activitats que s'enumeren a continuació: a. Impulsar estudis i investigacions sobre cooperació internacional en l´àmbit del desenvolupament socioeconòmic i sociolaboral dels pobles o les regions. b. Promoure vincles i xarxes de relació estables d'amistat, progrés i solidaritat entre els pobles amb ple respecte de les identitats i els valors culturals. c. Elaboració de projectes de suport tècnic i desenvolupament socioeconòmic a nivell local, regional o internacional que fomentin la solidaritat i la cultura de la pau. d. Establir o participar en la creació d'un marc de col·laboració estable entre les organitzacions catalanes i de l'Estat espanyol que desenvolupen la seva activitat en l'àmbit de la Cooperació Internacional en general i les dels països en vies de desenvolupament. e. Establir programes d'actuació solidària i assistència tècnica per enfortir les organitzacions sindicals dels països en vies de desenvolupament industrial amb la participació voluntària dels treballadors catalans en general i dels afiliats a CCOO en particular. f. Promoure els instruments d'acollida i suport personal, econòmic i social als immigrants,asilats polítics i refugiats de conflictes armats que es troben en trànsit o fixin la seva residència a Catalunya. g. Organitzar campanyes que contribueixin a la divulgació de les situacions de risc per a la Pau en qualsevol indret, local, regional o internacional. h. Recollir donacions d'equipaments i material solidari destinats a l'execució dels projectes, programes i activitats puntuals desenvolupades directament per la Fundació o en col·laboració amb d'altres entitats sense afany de lucre i organitzar la distribució entre les entitats de Cooperació Internacional i les Comunitats socials dels països en situacions de risc socioeconòmic, de conflicte armat o de catàstrofe natural. i. Qualsevol d'altre que pugui acordar la Junta Directiva de la Fundació en interès del desenvolupament de la Pau, la Solidaritat i la Cooperació a nivell mundial."

GRUP ECOLOGISTA LES AGULLES

Adreça: Carrer de F. Pi i Margall, 71 1 A (Gavà) Consulti el plànol

Web: http://www.lesagulles.org

E-mail: gruplesagulles@yahoo.es

Finalitats: "1.- Defensar i afavorir la conservació del patrimoni natural terrestre i marí, a nivell local i general: la biodiversitat d'organismes i gens, els ecosistemes, els paisatges, la gea, i llurs processos ecològics.
2.- Promoure el coneixement d'aquest patrimoni, la seva estima i respecte entre la població, treballant l'educació ambiental a escala local.
3.- Cercar la millora de la qualitat del medi ambient humà, lluitant contra totes les formes de contaminació (atmosfèrica, acústica, dels sòls i les aigües, etc.)
4.- Defensar els drets animals, i una relació basada en el respecte per part de la societat.
5.- Col·laborar en favor d'un model de desenvolupament socioeconòmic de producció, consum i mobilitat sostenible i sustentable, en respecte amb el medi ambient i humanament ètic, des d'un punt de vista holístic.
6.- Treballar a favor d'un model diferent de producció primària, impulsant l'agricultura ecològica, l'autosuficiència alimentària dels països i el control estricte i la limitació de tota forma de manipulació genètica dels organismes, segons criteris científics i d'interès social.
7.- Defensar la globalització dels valors de la pau, la solidaritat, la cooperació, la multiculturalitat i la justícia social com a eixos ètics de les relacions socials i d'interacció entre la humanitat i el planeta.
8.- Realitzar les accions de sensibilització cap a la població necessàries per assolir els objectius anteriors, intervenir davant les administracions vetllant pel compliment de les seves obligacions amb el medi ambient en el seu sentit més ampli.
9.- Totes aquelles que s'acordin a l'Assemblea General."