Directori

AMNISTIA INTERNACIONAL CATALUNYA

Adreça: Bisbe Urquinaona, 25 (Castelldefels) Consulti el plànol

Tel: 936382749

E-mail: llobregatsud@amnistiacatalunya.org

Finalitats: "La visió d'Amnistia Internacional és la  d'un món on totes les persones gaudeixin de tots els drets humans proclamats en la Declaració Universal dels Drets Humans i en altres normes internacionals de drets humans.
Animada per aquesta visió, la missió del Moviment Internacional d'Amnistia consisteix en la realització de tasques d'investigació i acció per tal d'impedir i posar fi als abusos greus contra el dret a la integritat física i mental, a la llibertat de consciència i expressió i a no patir discriminació, en el context del seu treball de promoció de tots els drets humans. Amnistia Internacional Catalunya té com a missió específica la realització de les tasques d'acció que es determinin als Plans Estratègics Integrats (PEI) del Moviment Internacional i als Plans d'Acció de la Secció Espanyola d'Amnistia Internacional.
AIC forma una comunitat global de defensors dels drets humans, i els seus principis són: solidaritat internacional, actuació eficaç en favor de víctimes concretes, cobertura universal, universalitat i indivisibilitat dels drets humans, imparcialitat i independència i  democràcia i respecte mutu.
AIC es dirigeix als governs, a les organitzacions intergovernamentals, als grups polítics armats, a les empreses i a altres agents no estatals.
AIC tracta de fer públics els abusos contra els drets humans de forma precisa, ràpida i persistent. El Moviment Internacional d'Amnistia Internacional investiga sistemàticament i imparcial les circumstàncies que es donen en casos concrets i en situacions generalitzades d'abusos contra els drets humans, dóna publicitat als resultats d'aquestes investigacions, i els membres, els simpatitzants i el personal de l'organització mobilitzen la pressió de l'opinió pública sobre els governs i altres per tal de detenir els abusos.
A més a més de realitzar el seu treball sobre determinats abusos contra els drets humans, AIC insta a tots els governs a que respectin l'Estat de dret i ratifiquen, recolzin i apliquin les normes de drets humans; duu a terme una àmplia gamma d'activitats d'educació en drets humans, i fomenta el recolzament i el respecte dels drets humans per part de les organitzacions intergovernamentals, els particulars i tots els òrgans de la societat.
L'objectiu fixat en aquest article haurà d'interpretar-se en tot cas, d'acord amb els Estatuts d'Amnistia Internacional vigents en cada moment, establerts pel seu Consell Internacional, i sota l'autoritat del Comitè Executiu Internacional.
Amnistia Internacional Catalunya podrà desenvolupar, per sí mateixa o en col·laboració amb altres persones físiques o jurídiques, aquelles activitats que contribueixin a la consecució dels objectius descrits i acordin els òrgans de govern. "

ASOCIACION HELPO

Adreça: Carrer de Sant Joan, 7 1 (Gavà) Consulti el plànol

E-mail: asociacionhelpo@gmail.com

Els fins de l´entitat, d´acord amb l´article 2 de l´associació són: "Los fines de la asociación son: -Acogida a personas desahuciadas (socialmente) o en proceso de rehabilitación y reinserción social. - Trabajos de prevención con niños y adolescentes. - Atención a personas de edad.- Dar cobertura a cualquier necesidad social que podamos atender."    

ASOCIACIÓN DE AYUDA A GRUPOS DE ALCOHÓLICOS - OFICINA CENTRAL DE SERVICIOS ÁREA 6ª

Adreça: C .Santa Anna , 28 1D8-9 (Barcelona) Consulti el plànol

Finalitats: "El objeto de esta asociación es servir de apoyo logístico a personas que tienen como único objeto dejar la bebida."

 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÀNCER

Adreça: Rambla de Joaquim Vayreda, 31 4A (Gavà) Consulti el plànol

Tel: 936627795

E-mail: aecc.gava@gmail.com

Finalitats: "La ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER (aecc) es una Institución con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines, de carácter benéfico asistencial y sin fin de lucro. Fue constituida en 1953 y declarada "de utilidad pública" en 1970."

ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA Y EL ASESORAMIENTO DE LA MUJER - ADAMUJER

Adreça: Carrer dels Obradors, 4 baix 2 (Gavà) Consulti el plànol

Tel: 933152467

E-mail: infoadamujer@gmail.com

Los fines de la asociación son: 1) Facilitar que las mujeres tengan más posibilidades para integrarse en el seno del contexto social. 2) Fomentar la participación de las mujeres en la asociación. 3) Defender los Derechos de la Mujer, reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los Tratados Internacionales ratificados por España, la Constitución y las leyes. 4) Representar a la mujer y defender sus derechos y libertades. 5) Proteger a las mujeres que sean víctimas de acoso o discriminación tanto en trabajo como en cualquier otra circunstancia. 6) Defender los intereses de los hijos y familiares de las mujeres.Para conseguir sus finalidades, la asociación realiza las actividades siguientes: 1) La actuación a favor de mujeres en situación de riesgo de exclusión social que tengan una especial necesidad de ayuda. Queda excluido todo ánimo de lucro. 2) La divulgación y asesoramiento sobre los derechos de la mujer en todos los campos del ordenamiento jurídico. 3) Realizar actos de presión, denuncia o cualquier otro para la defensa de lso fines de esta asociación. 4) Cualquier otra actividad relacionada con los fines de esta asociación.

ASOCIACIÓN PRO-AYUDA MINORIAS MARGINADAS-APAMM

Adreça: Passatge de la Rambla, 17 (Gavà) Consulti el plànol

Finalitats: "La asociación tendrá un único y exclusivo objeto, consistente en la realización directa o concentrada de actividades preventivas, asistenciales y rehabilitadoras en el campo social, cultural y de la salud."

ASSOCIACIO ALEGRIA SIN FRONTERAS (ASF)

Adreça: Rambla de Joaquim Vayreda, 49 En 1 (Gavà) Consulti el plànol

Web: http://alegriasinfronteras.org

E-mail: alegria.sin.fronteras@gmail.com

L'associació té com a finalitat: a) La promoció de l'empoderament, lideratge comunitari i equitat de gènere dels països més desfavorits amb l'objectiu de permetre la millora de la qualitat de vida de la població. b) El finançament i realització d'activitats que permetin la millora de la qualitat de vida de la població en els països més desfavorits, prioritzant les intervencions en l'àmbit de la salut, educatiu i equitat de gènere. c) La sensibilització de la soceitat respecte als probles que es viuen en els països amb pitjors condicions de vida, promovent la solidaritat entre les persones i els pobles. Per a conseguir les seves finalitats, l'associació realitza les activitats següents: 1.- Atendre la demanda de suport econòmic, tècnic i humà de la contrapart local per al desenvolupament de programes i projectes de desenvolupament integral adreçats a la millora de la qualitat de vida de la población. 2.- Promoure l'empoderament de la dona i activitats per la igualtat de gènere. 3.- Promoure iniciatives de captació de recursos per a paisos en desenvolupament.4.- Fomentar i coordinar el voluntariat per participar  en projectes de desenvolupament, així com la seva coordinació amb el personal contractat. 5.- Establir  llaços de contacte i col·laboració amb altres institucions amb finalitats anàlogues o complementaris amb els de l'Associació, recolzant el treball en xarxa amb altres entitats i qualsevol altra iniciativa que faciliti sinergies en la intervenció. 6.- rganitzar i/ o donar suport a activitats de divulgació, sensebilització i educació per al desenvolupament que afavoreixin la solidaritat i els valors ètics : exposicions, tallers, xerrades,seminaris, publicacions, presència en mitjans de comunicació, productes audiovisuals, etc. 7.- I, de manera genèrica, dur a terme les actuacions conduents al millor èxit dels fins de l'Associació.  

ASSOCIACIO DE DONANTS DE SANG DEL BAIX LLOBREGAT

Adreça: Carrer de la Mare de Déu de Montserrat, 67 1º (Gavà) Consulti el plànol

E-mail: antonigarher2009@hotmail.com

Promoure la donació de sang i plasma sanguini dins del seu àmbit d'actuació, fins cobrir amb la donació altruista les necessitats de sang de la comarca del Baix llobregat. Promure recursos, conferències i reunions informatives per a la divulgació, de les finalitats establertes en el paràgraf anterior.

ASSOCIACIO GAVA GATS

Adreça: Carrer de Montflorit, 69 1r (Gavà) Consulti el plànol

E-mail: info@gavagats.com

Descripció:
Segons els seus estatuts els fins són: GESTIO DE LES COLONIES DE GATS FERALS    

ASSOCIACIO LACTAMATER

Adreça: Carrer de l' Arena, 1 3 4 (Gavà) Consulti el plànol

E-mail: lactamater@gmail.com

Els seus fin,són entre altres, acomanyar les famílies i, en especia les mares, en les seves lactàncies (artificials o maternes) i criances.Promoure la lactància materna. Promourela nutrició saludable (...)-