Educació Especial

L’escola Municipal Maria Felip Duran és un centre públic de titularitat municipal amb conveni amb el Departament d’Ensenyament i està sotmesa a la normativa vigent.

L’escola acull alumnes amb necessitats educatives especials temporals o permanents associades a condicions personals de discapacitat psíquica, motriu o sensorial i/o trastorns de personalitat, o a la seva història educativa i escolar oferint l’escolaritat corresponent a les edats de l’etapa infantil, primària, secundària obligatòria i etapa post-obligatòria amb les modificacions curriculars adients que es concreten diferents nivells educatius i d’organització escolar.

Per a l’atenció de les necessitats educatives dels infants i joves es disposa de diversos programes d’inclusió educativa. Programes que van des de la participació activitats educatives escolars de la ciutat a l’escolarització compartida al programa d’inclusió amb l’escola pública d’ensenyament infantil i primari Marcel·lí Moragas. L’escola compta amb els serveis de psicologia, de logopèdia i de fisioterapeuta propis al centre; el servei de transport escolar; el servei de menjador; i especialistes en educació físico esportiva.

L’AFA de l’escola és una associació present, participada i activa a l’escola.

EDUCACIÓ ESPECIAL