BO LLOGUER JOVE 2022

El Bo Lloguer jove 2022, és una subvenció per facilitar el gaudir d'un habitatge o habitació en règim de lloguer o de cessió d'ús a les persones joves amb mitjans econòmics escassos .

Les sol·licituds es tramiten i resolen per ordre de presentació, sempre que la sol·licitud i la documentació estiguin completes i fins a l’esgotament del finançament disponible. En cas que sigui necessària l’esmena de la sol·licitud, s’ha d’entendre com a data de presentació quan es disposi de tota la documentació exigida.

 

A qui va dirigit?

A persones residents legals a Catalunya i titulars de, o estar en condicions de subscriure, un contracte de lloguer, habitació i/o cessió d’ús, menors de 36 anys en el moment de sol·licitar l’ajut. En el cas d’estar en condicions d’accedir a un arrendament o cessió d’habitatge o habitació, caldrà formalitzar el contracte corresponent en el termini de dos mesos des de la notificació de la resolució de concessió de la subvenció.

Aquesta subvenció no és compatible pels arrendataris o cessionaris d’habitatges que gestiona o administra l’Agència, directament o a través d’altres administracions públiques o entitats sense ànim de lucre.

 

Requisits generals

- Disposar de font d’ingressos regulars sempre que es pugui acreditar una vida laboral de 3 mesos d’antiguitat anterior a presentar la sol·licitud o una durada prevista d’almenys 6 mesos des del dia de la sol·licitud.

- S’ha de disposar d'una font d'ingressos regulars, incloent-hi els de tots els empadronats a l'habitatge arrendat o cedit o a arrendar o cedir, iguals o inferiors a:

  • 2,83 vegades l'IRSC si els ingressos són de 2020 (22.548,67 )

  • 2,97 vegades l'IRSC si els ingressos són de 2021 (23.664,15 )

  • 3,05 vegades l'IRSC si els ingressos són de 2022 (24.301,57 )

Es tindran en compte els ingressos del 2020, i excepcionalment del 2021 o 2022 per als sol·licitants que acreditin que disposen d’una vida laboral iniciada en aquests dos anys.

- En el supòsit de lloguer o cessió d'ús d'habitació, només es consideraran els ingressos de la persona física arrendatària.

- No pagar un lloguer o preu de cessió mensual superior a 900 euros.

 

Import de la subvenció

L’import de la subvenció serà de 250 € mensuals durant dos anys. En cas de contractes vigents amb anterioritat a l'1 de gener de 2022, l'import de la subvenció serà per la quantia corresponent a les mensualitats incloses entre l'1 de gener de 2022 i el 31 de desembre de 2023. Si hi ha més d’un beneficiari la suma de les subvenció no podrà superar l’import mensual del lloguer.

En el supòsit de sol·licitants que estiguin en condicions d'accedir a un arrendament o cessió d'habitatge o habitació, la quantia de la subvenció restarà condicionada a l'import mensual de la renda o del preu de cessió que consti al contracte corresponent, que s'haurà de formalitzar en el termini màxim de dos mesos des de la notificació de la resolució de concessió de la subvenció.

 

Dates clau

El termini de presentació de sol·licituds va finalitzar el 17 de juny de 2022 a les 17:00h.

 

Documentació per fer la sol·licitud

En format PDF s’adjuntarà contracte de lloguer, full de transferència bancària(model SEPA), rebuts de lloguer pagats en únic document, i si s’escau, la declaració responsable d’ingressos. En el cas de tramitació presencial caldrà presentar la Sol·licitud de Subvenció del Bo Lloguer Jove correctament complerta.

En la Declaració Responsable d’Ingressos, si per justificar-los s’utilitza la Declaració d’IRPF, per determinar els ingressos computables s’haurà de fer el sumatori de les caselles: 435 + 460 – 420.

  • Casella 435 de l’IRPF (rendiments base imp. general)

  • Casella 460 de l’IRPF (rendiments base imp. estalvi)

  • Casella 435 de l’IRPF (ajut del lloguer cobrat l’any 2020)

Si per justificar els ingressos s’utilitza el Certificat d’Imputacions, per determinar els ingressos computables s’haurà de fer el sumatori dels conceptes:

Rendiments del treball + Rendiments del capital + Guanys patrimonials – Despeses deduïbles – ajut (si s’escau)

Tramitació

Telemàtica a través de https://habitatge.gencat.cat/bojove, com a opció preferent.

Telemàtica per la Seu electrònica - Ajuntament de Gavà , o presencial accedint a l’Oficina Local d’Habitatge de Gavà.

 

Més informació

Es pot consultar les bases reguladores en el següent enllaç:

RESOLUCIÓ DSO/1422/2022, d'11 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de les subvencions del Bo Lloguer Jove. (gencat.cat)

RESOLUCIÓ DSO/1650/2022, de 26 de maig, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de les subvencions del Bo Lloguer Jove (ref. BDNS 629757).

 

Per a la resolució de dubtes freqüents es pot accedir al web:

Bo jove de lloguer. Habitatge (gencat.cat)

 

Per obtenir més informació es pot dirigir a l’Oficina Local d'Habitatge de Gavà, mitjançant el telèfon 93 263 96 60 o bé demanant cita prèvia a través del següent enllaç:

Cita prèvia (gava.cat)