Junta de Govern

La Junta de Govern Local es celebra tots els dijous a les 10.00 h.

La Junta està presidida per l'alcaldessa, Gemma Badia.

 

Capítol V del ROM

 

ART. 29

La Junta de Govern Local haurà de quedar constituïda en el termini dels quinze dies següents a la constitució de la corporació, després de la realització de les eleccions municipals.


ART. 30

1. La Junta de Govern Local estarà integrada per l'alcalde o alcaldessa, que la presidirà, i els regidors o regidores nomenats i separats lliurement per ell o ella com a membres de la Junta.

2. El nombre de regidors o regidores que l'alcalde o l'alcaldessa pot nomenar com a membres de la Junta de Govern Local no podrà ser superior al terç del nombre legal de membres de la corporació. A efectes de còmput no es tindran en compte els decimals que resultin de dividir per tres el nombre total de regidors o regidores.

3. El nomenament i la separació dels membres de la Junta de Govern Local es farà per decret d'Alcaldia, del qual es donarà compte al Ple.

 

ART. 31

Correspondrà a la Junta de Govern Local:

a) L'assistència a l'alcalde o l'alcaldessa en l'exercici de les seves atribucions.

b) L'exercici de les atribucions que l'alcalde o l'alcaldessa expressament li delegui, d'acord amb el que disposa aquest Reglament Orgànic Municipal.

c) L'exercici, també, de les atribucions que el Ple li delegui mitjançant acord adoptat per la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació (Art. 57 del text refós de la Llei municipal i de règim local de  Catalunya).

d) L'exercici d'aquelles altres atribucions que expressament li atribueixin les lleis.

 

ART. 32

1. La Junta de Govern Local haurà d'adoptar l'acord exprés d'acceptació de les atribucions delegades, bé pel Ple, bé per l'alcalde o l'alcaldessa en el qual es recolliran i transcriuran el conjunt d'atribucions que, juntament amb les assignades per les lleis, constitueixin la competència resolutòria de la Junta de Govern Local.

2. Les atribucions que, per delegació corresponguin a la Junta de Govern Local, hauran de publicar-se en el Butlletí Oficial de la Província i en el municipal d'informació, si n'hi ha.
 

Actes de la Junta de Govern quan actua en delegació del Ple

Actes de la Junta de Govern