Comissions Informatives

Les comissions informatives se celebren la setmana prèvia a la celebració del ple. L'horari i la seva convocatòria depèn de l'ordre del dia de la sessió plenària. 

 

Capítol VII del ROM

 

ART. 36

1. Les comissions informatives són òrgans col·legiats necessaris de l'organització municipal,  integrats per membres de la corporació, que tenen  caràcter deliberant i no resolutiu.

 

2. Poden ser permanents i especials.


ART. 37

1. Les comissions informatives permanents es constitueixen amb caràcter general i estable a l'inici de cada mandat corporatiu, i procuraran que la seva denominació i nombre coincideixi amb les àrees que configurin l'estructura del govern i de l'administració municipal.

 

2. Correspon a aquestes comissions:

a) El coneixement i informe o dictamen previ d'aquells assumptes que, inclosos en l'àrea d'actuació que els és pròpia, han de ser sotmesos a la decisió del Ple.

b) El coneixement i informe o dictamen previ d'aquells assumptes que, inclosos en l'àrea d'actuació que els és pròpia, han de ser sotmesos a la decisió de la Junta de Govern Local en aquells casos en què aquesta actua en virtut de les atribucions que li hagin estat delegades pel Ple.

c) L'estudi i informe o dictamen previ d'aquells assumptes que la comissió de govern o l'alcalde o l'alcaldessa consideri oportú de consultar.

d) L'informe o debat d'aquells altres temes que la Presidència de la Comissió vulgui proposar.

e) El seguiment de la gestió de l'alcalde o l'alcaldessa, de la Junta de Govern Local  i dels regidors o regidores que ostenten delegacions, en les matèries pròpies de la Comissió, sense perjudici de les competències de control que correspon al Ple.

 

3. Excepcionalment, per raons d'urgència apreciada amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal dels seus membres, el Ple, o la Junta de Govern Local, quan actuïn per delegació, podran adoptar acords sense el dictamen previ de la comissió informativa corresponent. En el cas de la comissió de govern, caldrà donar compte de l'acord al Ple.

 

4. El nombre, la denominació i composició inicials, així com qualsevol variació posterior, seran determinades per acord del Ple, a proposta de l'alcalde o l'alcaldessa.

 

5. Cada comissió estarà integrada per membres de tots els grups polítics que integren la corporació. El nombre de membres serà proporcional a la representativitat que tinguin a l'Ajuntament, o igual per a cada grup. En aquest darrer cas s'aplicarà el sistema de vot ponderat.

 

6. L'adscripció concreta dels membres de la corporació a les diferents comissions serà realitzada pel Ple, a proposta dels grups municipals.

 

7. Correspon als grups municipals fer les propostes sobre modificació dels membres adscrits a cada comissió informativa, que presentaran a l'alcalde o l'alcaldessa per escrit perquè siguin elevades al Ple.

 

8. L'alcalde o l'alcaldessa és el president nat de totes les comissions. No obstant això, podrà delegar-ne la presidència efectiva mitjançant decret, del qual en donarà compte al Ple.

 

ART. 38

 

1. Les comissions informatives poden ser constituïdes també amb caràcter temporal per tractar temes específics. Llur creació, competència i composició correspondrà al Ple, respectant sempre el dret de tots els grups per participar-hi mitjançant la presència de regidors i regidores en els esmentats grups.

 

2. Aquestes comissions s'extingiran automàticament una vegada hagin estudiat, dictaminat o informat sobre l'assumpte que constitueix el seu objecte.