null Gavà impulsa una campanya per promoure la incorporació de les dones a la Policia Municipal

L’Ajuntament obre la convocatòria d’11 places, 4 d’elles reservades a dones


 

L’Ajuntament de Gavà ha desplegat una campanya de sensibilització per incrementar la presència de les dones a la Policia Municipal. Amb la consigna “Si som més, serem millors”, fa una crida a les dones perquè es presentin a la convocatòria d’11 noves places d’agent.

L’ampliació de la plantilla permetrà potenciar la policia de proximitat, amb més presència als barris per enfortir la prevenció i la percepció de seguretat, i crear la figura de policia assistencial, per donar un millor servei d’atenció i protecció a les víctimes més vulnerables.

De les 11 places, 4 estan reservades a dones. Es tracta d’un percentatge molt proper al 40%, que és el topall que estableix una disposició addicional introduïda en 2020 a la Llei de Policies Locals per compensar el fort desequilibri existent a les plantilles.

Es tracta de la primera vegada que l’Ajuntament ha introduït la reserva de places per a dones a les seves convocatòries de la Policia Municipal. L’objectiu és anar equilibrant la presència de dones i d’homes dins del cos, i que la Policia Municipal sigui el mirall de la ciutadania a la qual serveix i protegeix. Per això es donarà preferència a les candidates dones sempre que superin les proves i exercicis de la fase d’oposició del procés selectiu.

L’alcaldessa Gemma Badia ha destacat que amb aquesta convocatòria “la presència de dones a la Policia Municipal passaria del 6% actual a l’11%. Queda molt recorregut a fer, però és molt important feminitzar el cos. És una feina que les dones ja fan, i la fan molt bé. Una feina que en cap cas depèn del gènere sinó de la professionalitat i de la vocació de servei públic”.

La reserva de places per a dones s’emmarca en el II Pla d’Igualtat de l’Ajuntament de Gavà, que té la finalitat de garantir l’aplicació del principi d’igualtat de gènere dins de l’organització. Una de les línies estratègiques del document és contribuir a eliminar els estereotips, actituds i obstacles que dificulten les dones accedir a professions i llocs de treball amb un major desequilibri, com és el cas de la Policia Municipal.

La campanya “Si som més, serem millors”, protagonitzada per dues agents de la Policia de Gavà, es desplega en diferents suports, com ara cartells distribuïts als equipaments municipals i un espot a les xarxes socials municipals junt amb altres impactes.

 

       
 

 

Qui s’hi pot presentar

El sistema de selecció dels nous agents de la Policia Municipal és el d’oposició lliure. Les persones interessades a participar en el procés poden presentar les sol·licituds fins al 29 d’abril.

Entre els requisits que es demanen per accedir al cos hi ha:

  • Tenir ciutadania espanyola.
  • Tenir 18 anys o més i no haver superat l'edat de la jubilació forçosa.
  • Complir les condicions exigides per exercir les funcions que el puguin ésser encomanades, d'acord amb el que determinen la Llei 16/1991, de 10 de juliol, les disposicions que la despleguin i el Reglament dels cossos de policia local.
  • Estar en possessió del títol de graduat o graduada en educació secundària, graduat o graduada escolar, tècnic o tècnica corresponent a cicles formatius de grau mitja, tècnic o tècnica auxiliar corresponent a formació professional de primer grau o un altre equivalent o superior. Si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger, cal disposar de la corresponent homologació del Ministeri d’educació i formació professional.
  • Estar capacitat/da i posseir un grau de coneixement de la llengua catalana.
  • No haver estat condemnat/da per cap delicte ni estar inhabilitat/da per a

l'exercici de les funcions públiques.

  • Posseir el permís de conduir classe B.

 

Es poden consultar les bases de la convocatòria a la seu electrònica de l’Ajuntament de Gavà.