null Més de 1.500 ajuts a l’escolarització per aquest curs 2021-2022

Aquesta prestació va destinada a llibres de text, activitats extraescolars, sortides curriculars, així com al menjador escolar per a infants de les dues llars d’infants públiques


L’Ajuntament de Gavà ha atorgat en aquest curs 1.535 ajuts per garantir la igualtat en l’àmbit escolar. Aquesta xifra, aprovada en la darrera sessió de la Junta de Govern Local, suposa doblar el nombre de beneficiaris respecte el curs anterior (762), i representa una dotació econòmica de 151.400€.

Les ajudes han permès pal·liar les necessitats de famílies vulnerables en un context marcat encara per l’impacte socioeconòmic de la covid-19. Aquestes beques estan destinades a la compra de llibres de text, a les sortides curriculars, a la realització d’activitats extraescolars i al menjador escolars de les dues llars d’infants públiques.

De les diferents línies d’ajuda, la que ha experimentat una major increment en relació a l’any passat, ha estat la corresponent a les sortides curriculars i activitats extraescolars. Aquesta major demanda ha estat motivada per la tornada a la normalitat i la relaxació en les mesures Covid. Així, les escoles han pogut programar les seves excursions i colònies i, clubs, entitats i associacions reprendre les seves propostes habituals d’abans de la pandèmia.

En aquest sentit, es destinen 39.121,54 € per cobrir les despeses de les sortides curriculars. En total s’han beneficiat 610 alumnes, mentre que el curs passat van ser 137. Gràcies a aquesta beca, es garanteix la participació dels infants que per motius econòmics no s’apunten a les sortides o colònies programades per l’escola i que formen part de l’itinerari curricular. 

Pel que fa a les activitats extraescolars, s’han beneficiat 330 alumnes mentre que el curs passat van ser 181. La quantia d’aquesta beca puja a  43.729,31€ destinada al cost total o parcial de les quotes de participació en una activitat organitzada per alguna AFA, club esportiu, escola de música, pintura, dansa, arts escèniques, idiomes o d’altres similars amb seu a Gavà.

Una tercera línia d’ajuda està destinada a l’adquisició de llibres de text. S’han destinat 50.030,86€ i s’han beneficiat 571 persones (l’any passat van ser 416). Aquesta partida cobreix, a més dels llibres, els quaderns d’activitats, diccionaris i llibres de lectura així com llicències dels llibres digitals o aparells electrònics per a la seva lectura.

Finalment, 24 infants s’han beneficiat de les beques menjador per a nens i nenes de les dues llars d’infants públiques. S’han destinat 18.513,60€. Aquestes ajudes tenen com a finalitat facilitar a les famílies amb menys ingressos l’accés a aquests centres i afavorir al mateix temps la conciliació familiar i professional. L’Ajuntament de Gavà, davant l’elevada demanda i el fet que algunes famílies no han pogut optar a l’ajuda tot i complir amb tots els requisits, obrirà una segona convocatòria amb un import de 21.000 €.

D’altra banda, l’Ajuntament destina 30.000 €  per contribuir al pagament dels casals i activitats d’estiu, i 26.000 €  per a beques de suport a la inclusió en els casals d’estiu per alumnes amb necessitats educatives especials (NEE); aquest tipus de beca es concreta en la presència de monitors addicionals per atendre els nois i noies amb NEE. Aquestes dues prestacions es resoldran a la primavera.

 

Altres ajudes de suport a l’escolarització

D’altra banda, l’Ajuntament ha posat en marxa una altra convocatòria consistent en cinc línies de subvencions que es gestionen directament des dels centres eductius i les Associacions de Familiars d’Alumnes (AFA). En total es destinen 106.000 € als següents conceptes:

  • Socialització i reutilització de llibres.
  • Suport tecnològic per ajudar als centres escolars en la seva digitalització.
  • Innovació educativa per promoure actuacions relacionades amb la lluita contra l’abandonament escolar, l’absentisme, la lluita contra la segregació i el racisme, la xenofòbia o la millora del coneixement d’idiomes.
  • Suport als centres amb SIEI (Suport Intensiu per a l’Escolarització Inclusiva)
  • Projectes 360 per a activitats entorn l’horari lectiu.

En aquest apartat, l'AMB va concedir una aportació econòmica pels projectes d'ajuts a les activitats de lleure (extraescolars, inclusió als casals d'estiu i per entitats de lleure) així com pel SIEI per un import de 57.204,03€, a través del Pla metropolità de suport a la cohesió social, l’economia de proximitat i la coproducció de serveis ApropAMB"