null Gemma Badia, escollida membre del Consell de Governs Locals

L’alcaldessa de Gavà ha estat designada com a integrant de la Comissió Permanent de la institució, encarregada de defensar el municipalisme en el Govern i el Parlament


L'alcaldessa de Gavà, Gemma Badia, ha estat escollida membre del Consell de Governs Locals de Catalunya, òrgan de representació del municipalisme en les institucions de la Generalitat. La seva designació ha tingut lloc avui en la sessió constitutiva celebrada al Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona.

 

El Consell de Governs Locals actua com a interlocutor del món local amb el Govern i el Parlament de Catalunya. Ha de ser escoltat en la tramitació parlamentària de les iniciatives legislatives que afecten de manera específica les administracions locals i en la tramitació de plans i normes reglamentàries. Es configura com una institució de relleu estatutari integrada dins l'organització politicoinstitucional de la Generalitat i gaudeix d'autonomia orgànica, funcional i pressupostària.

 

La seva constitució esdevé així un reconeixement al paper dels governs locals, les institucions més properes a la ciutadania, i un pas endavant en la cogovernança i en la  presa de decisions de manera conjunta.

 

El Consell de Governs Locals està format per cent alcaldesses i alcaldes de Catalunya. Entre els seus integrants hi ha set membres nats: l'alcaldessa de Barcelona, les presidències de les quatre diputacions i les presidències de la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i l'Associació Catalana de Municipis (ACM). La resta dels 93 integrants del Consell es distribueixen de forma proporcional entre els diferents partits polítics en funció dels seus resultats en les passades eleccions municipals. Gemma Badia ha estat designada a proposta del Partit dels Socialistes de Catalunya.

 

Membre de la Comissió Permanent

 

L'alcaldessa de Gavà tindrà un paper actiu en el Consell, ja que també ha estat escollida una de les 20 autoritats locals membre de la Comissió Permanent.

 

Aquesta Comissió té les funcions de seguiment i preparació dels acords del Ple, les d'organització i funcionament ordinari del Consell i les altres que el reglament d'organització i funcionament estableixi.

 

També li correspon sol·licitar el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries sobre l'adequació a l'autonomia local dels projectes de llei i les proposicions de llei, i també dels projectes de decret legislatiu aprovats pel Govern. A més, assumeix les funcions de representació i gestió ordinària del Consell des que aquest es dissol fins que es constitueix el nou Consell.