A qui va dirigit? Quins són els requisits mínims per sol·licitar el distintiu?

Els establiments comercials, empreses de serveis i restauració que exerceixin la seva activitat empresarial en el municipi de Gavà

 

Quins són els requisits mínims per sol·licitat el distintiu?

- Exercir l'activitat empresarial al municipi de Gavà i disposar dels permisos i llicències necessàries.

- No haver tingut cap sanció municipal per a l'exercici de l'activitat en els dos anys anteriors a la data de sol·licitud del distintiu.

- Estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.