224 MODIFICACIÓ DEL PP DE DELIMITACIÓ DEL SECTOR LLEVANT MAR

La Comissió Territorial d'Urbanisme de l'àmbit metropolità de Barcelona, en sessió de 13 de desembre de 2021, ha donat conformitat a la Modificació del Pla parcial de delimitació Llevant Mar, en compliment de l'acord d'aprovació definitiva de la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'àmbit metropolità de Barcelona de data 27 de setembre de 2021. Publicat en el DOGC núm. 8615 de 28 de febrer de 2022.