222 Pla Especial habitatges d'ús turístic

El Pla especial urbanístic per a la regulació de l'ús d'habitatge d'ús turístic ha estat aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'àmbit metropolità de Barcelona, en sessió de 7 de juny de 2021, i publicat en el DOGC núm. 8443 de 25 de juny de 2021.