217- Pla especial per regular els establiments destinats a clubs i associacions de cànnabis