202 Modificació puntual Pla Parcial del sector Riera Sant Llorenç

202. La Modificació puntual del Pla parcial del Sector Riera de Sant Llorenç ha estat aprovada definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona en sessió de 16 de juny de 2011 i publicat al DOG num. 5960 de 9 de setembre de 2011.
 

RESOLUCIÓ DEFINITIVA
Documentació