DECLARACIÓ DE BÉNS DELS CÀRRECS DE CONFIANÇA

 

Arran de la nova normativa sobre transparència, accés a la informació pública i bon govern, recollida a la Llei estatal 19/2013, de 9 de desembre i la Llei catalana 19/2014, de 29 de desembre, que afecta la publicació de les dades declarades en el Registre d'Interessos, tant dels membres electes com dels càrrecs directius, es van aprovar en sessió plenària els nous models de declaració del Registre d'Interessos per tal d'adaptar-los a l'esmentada normativa.

Adjuntem en pdf la relació de retribucions i declaracions de béns i incompatibilitats dels càrrecs de confiança:

Àlex Ballester Fábregues, assessor dels Serveis d'Alcaldia i Comunicació, juliol 2019

Mari Carmen Esquirol Jiménez, assessora dels Serveis de Benestar i Acció Social, novembre 2015.

Fidel Vázquez Alarcón, assessor de Ciutat i Territori, 2015