DECLARACIÓ DE BÉNS DELS CÀRRECS DE CONFIANÇA

 

Arran de la nova normativa sobre transparència, accés a la informació pública i bon govern, recollida a la Llei estatal 19/2013, de 9 de desembre i la Llei catalana 19/2014, de 29 de desembre, que afecta la publicació de les dades declarades en el Registre d'Interessos, tant dels membres electes com dels càrrecs directius, es van aprovar en sessió plenària els nous models de declaració del Registre d'Interessos per tal d'adaptar-los a l'esmentada normativa.

Adjuntem en pdf la relació de retribucions i declaracions de béns i incompatibilitats dels càrrecs de confiança:

 

Jordi Tudela Hernández, Assessor de Coordinació d'Ecucació i Inclusió Social

Àlex Ballester Fàbregues, Assessor de Serveis d'Alcaldia i Comunicació

Carme Esquirol Jiménez, Assessora de Serveis de Benestar i Acció Social

Montserrat Capdevila Tatché, Assessora de Coordinació de participació, govern obert, tecnologia de la informació i administració electrònica

Mª Angeles Gonzalez Macias, Assessora d'Estratègia econòmica, treball i promoció de la Ciutat