L'any 2009 es van iniciar les tasques de consolidació al Castell d'Eramprunyà. El Pla de treball va incloure diferents fases d'actuació, les tres primeres amb caràcter d'urgència. La primera van consistir en el tancament del recinte del castell per evitar danys al monument i a les persones.  La segona va permetre crear un recorregut segur per garantir a la ciutadania l'accés al castell i es va formar personal perquè treballés com a guia, explicant la història del castell i la contrada. En la tercera fase es van executar les tasques urgent de consolidació de les estructures del castell. Paral.lelament es va realitzar un aixecament planimètric i topogràfic del castell per conèixer la realitat física i el seu entorn. Finalment es va redactar un pla director a partir del qual es guien les futures intervencions.

 

Al març del 2011 es van dur a terme noves actuacions al Castell. Així es va realitzar una feina d'investigació històrica recollint tot el contingut documental que es coneixia fins al moment i cercant nova documentació inèdita. La investigació comprenia el context de la baronia d'Eramprunyà i del seu entorn geogràfic.

 

D'altra banda es va fer una recerca arqueològica que va consistir en la neteja de les runes del propi edifici per tal d'assolir els nivells de circulació originals. També es van fer algunes cales d'exploració puntuals que van complementar la informació aportada pel desenrunat així com la de la documentació històrica.

 

Aquestes actuacions es van centrar, inicialment en el recinte sobirà, i puntualment en algunes zones del recinte jussà. La fase de recerca arqueològica es va complementar d'aquelles actuacions de consolidació necessàries per garantir la permanència de les restes posades al descobert.

 

L'objectiu final de la recerca arqueològica i històrica va ser conèixer de forma exhaustiva l'evolució del monument i, que havia de servir com a base per a la posterior redacció del Pla Director que marca els criteris de restauració i utilització del monument.

 

D'altra banda, també es va procedir a la consolidació de l'espadanya de l'esglèsia de Sant Miquel per poder col.locar la campana.

 

A l'actualitat es procedeix a la restauració de la coberta de l'esglèsia de Sant Miquel i al desenrunat arqueològic del recinte sobirà del castell. 

 

Una part del projecte se centra en la reparació de la volta de l'esglèsia de Sant Miquel. L'interès de l'actuació, rau en què l'esglèsia de Sant Miquel és l'única estructura del conjunt monumental de la qual es conserva la  volta original i l'única dependència que continua tenint un ús ciutadà, ja sigui durant la celebració de l'Aplec de Sant Miquel –en acollir els oficis religiosos-, com en el decurs de les visites guiades al Castell d'Eramprunyà. Així doncs, es tracta d'uns treballs que responen a una necessitat tècnica, a una voluntat de conservació del patrimoni i a una demanda ciutadana recollida per la Comissió Cívica del Castell d'Eramprunyà, creada arran de l'adquisició del monument per part de l'Ajuntament de Gavà el març  de 2007.

 

A banda de la reparació de la volta i la construcció de la nova coberta de l'esglèsia de Sant Miquel, es continua avançant en la recerca arqueològica.

 

 


 

L'alcaldessa
Seu electronica
webs municipals