En aquesta secció de GavaCiutat.cat podeu consultar tots els documents i projectes de l'Ajuntament en exposició pública.

L'objectiu de l'exposició pública es oferir una vía de participació i opinió a la ciudadania, que disposa d'un període de temps per formular i presentar al·legacions.

 

Consulta el planejament en exposició pública

 

Projecte de Reparcel.lació voluntària del PAU en l'àmbit de l'escola Bon Soleil

  -Anunci

  -Reparcel.lació

 

Modificació puntual del Pla parcial del sector La Sentiu

    - Modificació puntual del Pla parcial del sector "La Sentiu"
- Acord Junta de Govern Local de 20 de juliol de 2018 -Aprovació inicial-
- Anunci informació pública

 

Parc Empresarial Roca

Projecte de delimitació del Polígon d'Actuació c/F. Rius i Taulet de Gavà i conveni 

          Anunci

          Conveni

          Delimitació PAU

          Plànols

 

Projecte de Reparcel.lació voluntària del c. de F. Rius i Taulet" de Gavà

            Anunci

            Escriptura del projecte -1-

           Escriptura del projecte -2-

 

Modificació puntual del pla parcial de delimitació del sector llevant mar

 

L'alcaldessa
Seu electronica
webs municipals