Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior

La LOGSE, la llei d'educació aprovada l'any 1990, contempla l'escolarització obligatòria fins els 16 anys. Dels 12 als 16 anys els alumnes realitzen l'Educació Secundària Obligatòria que està estructurada en dos cicles de dos anys cadascun. El principal objectiu d'aquesta etapa és garantir a tots els alumnes les mateixes oportunitats de formació. Hi ha matèries obligatòries, que han de fer tots els alumnes, i crèdits variables que es poden triar segons els interessos i necesitats de cadascun.

Els alumnes que superin aquesta etapa obtindran el títol de Graduat d'Educació Secundària que els permetrà estudiar batxillerat o bé Cicles Formatius de Grau Mitjà. A Gavà hi ha cinc centres concertats i dos centres públiques d'Educació Secundària. A continuació els oferim informació sobre els dos centres públics.


IES Bruguers

 

Institut creat l'any 1968, on actualment s'imparteixen classes d'educació secundària obligatòria (ESO) i batxillerat (especialitats d'humanitats i ciències socials, científica i tecnològica, en règims de diürn i nocturn). Disposa de 63 professor/es i 8 membres de personal no docent que atenen uns 750 alumnes.

Les intencions educatives es fonamenten en principis bàsics de convivència: respecte a les persones i a les seves idees sempre que no siguin totalitàries o sectàries; la no discriminació per motius de raça, sexe, religió…; principis democràtics.

Equipaments:

Aules específiques: informàtica, idiomes, música, dibuix, tecnologia dues, laboratoris de física, química i ciències naturals.
Altres espais: taller d'horticultura i hort, gimnàs i pistes poliesportives, sala d'actes, biblioteca.

Aspectes generals a remarcar

 • Pla estratègic aprovat pel Departament d'Ensenyament (2001-2005), que té com a objectius la millora de l'atenció a la diversitat i les qüestions relacionades amb hàbits i normes de convivència.
 • Els alumnes tenen l'opció d'estudiar una segona llengua estrangera (francès o alemany ).
 • S'organitzen al llarg del curs activitat diverses, amb la col·laboració de l'AMPA, l'Ajuntament i altres institucions: Castanyada, Nadal, Carnaval amb una rua pels carrers de Gavà, Sant Jordi i final de curs. Es fan sortides diverses amb els alumnes fora del centre relacionades amb les activitats lectives. En horari extraescolar hi ha activitats esportives organitzades per l'Institut i per l'AMPA,
 • Es fan activitats complementàries d'educació vial, educació sexual, informació i l'atenció psicològica i orientadora i orientadora d'adolescents.
 • Activitats fora del centre: 1r. d'ESO, jornades de convivència en una casa de colònies. 2n. d'ESO, crèdit de síntesi en una granja escola al mes de juny. 3r. d'ESO, sortida a la neu. 4rt. d'ESO, crèdit de síntesi i viatge de final d'estudis a una altra comunitat autònoma. 2n. de batxillerat, viatge cultural i de final d'estudis fora del país.

 

IES El Calamot
 

Nivells Educatius

- Educació secundària obligatòria (ESO),

- Batxillerat: especialitats de Ciències de la naturalesa i la salut, Humanitats i ciències socials i Cientificotecnològic.

- Cicles formatius de grau mitjà: Electromecànica de vehicles, Gestió administrativa i Instal·lació i manteniment de maquinària i Conducció de línies.

                                                    - Cicles formatius de grau superior: Administració de sistemes informàtics, Administració i finances i Manteniment d'equips industrials

 

Equipaments

Laboratori de física, laboratori de química, laboratori de ciències naturals, 3 aules d'informàtica, 1 aula de simulació d'empresa, laboratori de llengües estrangeres, aula de dibuix, aula de música, gimnàs, 2 aules de tecnologia, tallers d'electrònica, d'automoció i de mecanografia audio, sala d'actes i teatre, sala d'audiovisuals, menjador, biblioteca, sala d'alumnes, claustres i patis interiors per als tallers d'escultura i de jardineria, 32 aules comunes i 2 pistes esportives.
Edifici de construcció avantguardista i sense barreres arquitectòniques.

Serveis

 1. Membres de la Fundació Delta.
 2. Convenis de formació amb un ample nombre d'empreses de la comarca.
 3. Concessió pel Departament d'Ensenyament d'un Projecte d'innovació per a l'aprenentatge de llengües estrangeres per mitjà de les noves tecnologies.
 4. Gabinet psicopedagògic.
 5. Departament d'orientació acadèmica i professional.
 6. Jornades culturals i esportives.
 7. Programes didàctics especials.
 8. Intercanvis culturals amb altres països.
 9. Projecte Comenius amb instituts d'altres països europeus.
 10. Participació a certàmens artístics i literaris.
 11. Col·laboració amb Benestar Social.
 12. Borsa de treball.
 13. AMPA: Promoció d'activitats culturals i extraescolars.
   

Aspectes generals a remarcar

 1. Promoure el desenvolupament de la intel·ligència i fomentar la capacitat de resolució de problemes de forma creativa.
 2. Oferir una educació integral que afavoreixi el desenvolupament de les capacitats de cada alumne.
 3. Formació professional específica que garanteixi la incorporació al món laboral o a la universitat.
 4. Pla d'Acció Tutorial.
 5. Atenció a la diversitat.
 6. Agrupament flexible amb continuïtat durant tot el curs en les matèries de català, castellà, matemàtiques, anglès, tecnologia i ciències naturals.
 7. Atenció psicopedagògica individualitzada.
 8. Potenciació dels intercanvis per a millorar l'aprenentatge de les llengües estrangeres.
 9. Utilització de programes i materials adaptats a les distintes etapes del desenvolupament intel·lectual.
 10. Possibilitat d'inserció laboral.
L'alcaldessa
Seu electronica
webs municipals