Autonomia fiscal

Calendari fiscal 2020

Superàvit (o dèficit) per habitant

Ingressos fiscals per habitants

Despeses per habitant
Inversió per habitant

Període mig de pagament

Període mig de cobrament

Deute viu a llarg termini

Endeutament per habitant

Endeutament relatiu

% d'ingressos derivats de l'urbanisme/ pressupost total d'ingressos

% de despeses derivades d'urbanisme/ pressupost total de despeses

% d'inversió en infraestructures/nombre d'habitants

Modificacions Crèdit

Relació de proveïdors amb l'Ajuntament de Gavà

Execució del pressupost

Liquidació

Dates d'aprovació dels pressupostos des del 2008 al 2018

Informes del Comptes General

Informes d'auditoria de comptes i de fiscalització per part dels órgans de control extern

Informe sobre el compliment de la Llei de la Morositat

 

Superàvit (o dèficit) per habitant

Any SUPERÀVIT PER HABITANT
 (RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT/ NÚM. HABITANTS)
Resultat pressupostari ajustat núm. habitants
2014 114,72 €/habitant 5.314.523,87 € 46.326
2015 71,90 €/habitant 3.336.405,34 € 46.405
2016 72,17 €/habitant 3.343.395.20 € 46.326
2017 202,25 €/habitant 9.412.494,25 € 46.538
2018 110,52 €/habitant 5.161.979,72 € 46.705


Autonomia fiscal
 

Any Autonomia fiscal
(drets reconeguts nets d'ingressos tributaris/
drets reconeguts nets totals)
drets reconeguts nets d'ingressos tributaris (caps I, II i iii de naturalesa tributària) drets reconeguts nets totals
2014 53,47 % 29.246.090,01 € 54.699.856,40 €
2015 46,40 % 28.018.253,03 € 60.388.637,46 €
2016 59,38 % 28.760.968,24 € 48.431.888,16 €
2017 57,66 % 31.338.886,58 € 54.351.322,46 €
2018 58,17 % 31.649.531,54 € 54.411.685,55 €Ingressos fiscals per habitants
 

Any

Ingressos fiscals per habitant
(Ingressos tributaris/ Nombre d'habitants)

drets reconeguts nets d'ingressos tributaris (caps I, II i iii de naturalesa tributària) núm. habitants
2014 631,31 €/habitant 29.246.090,01 € 46.326
2015 603,78 €/habitants 28.018.253,03 € 46.405
2016 621,64 €/habitants 28.760.968.23 € 46.266
2017 673,40 €/habitants 31.338.886.58 € 46.538
2018 677,65 €/habitants 31.649.531,54 € 46.705Despeses per habitant

Any Despeses per habitant (obligacions reconegudes netes/ nombre d'habitants) Obligacions reconegudes netes NÚM. d'habitants
2013 1.026,57 €/habitant 47.609.065,55 € 46.377
2014 1.069,19 €/habitant 49.531.275,28 € 46.326
2015 1.249,28 €/habitants 57.972.810,35 € 46.405
2016 1.014,16 €/habitants 46.977.172,81 € 46.326
2017 1.042,39 €/habitants 48.510.722,27 € 46.538
2018 1.129,82 €/habitants 52.768.191,76 € 46.705


 

Inversió per habitant

ANY Inversió per habitant (OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (CAP. VI I VII) i inversions gti/ NOMBRE D'HABITANTS OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (CAP. VI I VII) inversions gti habitants
2014 169,16 €/habitant 7.226.159,41 € 610.334,84 € 46.326
2015 48,32 €/habitant 2.242.095,17 €   46.405
2016 30,51 €/habitant 1.411.156,74 € 0 46.266
2017 43,13 €/habitant 2.007.294,08 € 0 46.538
2018 101,08 €/habitant 4.720.775,50 € 0 46.705

 

Període mig de pagament

any període mig de pagament (obligacions pendents de pagament x 365 / obligacions reconegudes netes) Obligacions pendents de pagament Obligacions reconegudes netes
2014 50,64 dies  6.872.376,65 € 49.531.275,28 €
2015 17,36 dies 2.757.255,54 € 57.972.810,35 €
2016 23,27 dies 2.995.097,34 € 46.977.172,81 €
2017 15,99 dies 2.125.512,93 € 48.510.722,27 €
2018 18,67 dies 2.699.739,42 € 52.768.191,76 €

* dades provisionals fins liquidació de pressupost anual


Període mig de cobrament
 

any període mig de cobrament (drets pendents de cobrament. cap i a III x 365/ drets reconeguts nets) Drets pendents de cobrament (caps I a III) Drets reconeguts nets (caps I a III)
2014 77,85 dies 7.598.966,34 € 35.629.118,80 €
2015 32,58 dies 2.789.305,62 € 31
2016 36,30 dies 3.162.892,26 € 31.800.974,90 €
2017 40,22 dies 3.770.513,69 € 34.214.306,10 €
2018 43,08 dies 4.122.506,01 € 34.931.204,65 €Deute viu a llarg termini

any Deute viu a llarg termini
2014 34.281.179,04 €
2015 38.896.950,38 €
2016 33.715.774,75 €
2017 29.590.581,91 €
2018 26.455.236,38 €

Observacions:
L'origen de les dades és el balanç de situació


Endeutament per habitant
 

any endeutament per habitant
(passiu exigible financer/ nombre d'habitants)
Passiu exigible financer Núm.
habitants
2014 740 €/habitant 34.281.179,04 € 46.326
2015 838,21 €/habitant 38.896.950,38 € 46.405
2016 728,74 €/habitant 33.715.774,75 € 46.266
2017 635,84 €/habitant 29.590.581,91 € 46.538
2018 566,43 €/habitant 26.455.236,38 € 46.705

 
Endeutament relatiu

any Endeutament relatiu (deute municipal/ pressupost total AJUNTAMENT) Deute municipal (passiu exigible financer ) Pressupost total ajuntament (obligacions reconegudes netes)
2014 0,69 % 34.281.179,04 € 49.531.275,28 €
2015 0,67 % 38.896.950,38 € 57.972.810,35 €
2016 0.72, % 33.715.774,75 € 46.977.172,81 €
2017 0,61 % 29.590.581,91 € 48.510.722,27 €
2018 0,50 % 26.455.236,38 € 52.768.191,76 € 

% d'ingressos derivats de l'urbanisme/ pressupost total d'ingressos

any % d'ingressos derivats de l'urbanisme/ pressupost total d'ingressos ICIO, TAXA DE SERVEIS URBANÍSTICS, TAXA TANQUES I BASTIDES, GESTIÓ DEL PATRIMONI DRETS RECONEGUTS NETS
2014 10,35% 5.660.567,17 € 54.699.856,40 €
2015 2,79% 1.685.885,27 € 60.388.637,47 €
2016 1,63 % 790.115,69 € 48.431.888,16 €
2017 3,39 % 1.383.426,83 € 54.351.322,46 €
2018 4,71 % 1.373.152,26 € 54.411.685,55 €


 

% de despeses derivades d'urbanisme/ pressupost total de despeses
 

any % de despeses derivades d'urbanisme/ pressupost total de despeses DESPESES PERSONAL, DESPESES EN BÉNS I SERVEIS I DESPESES EN INVERSIONS OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
2014 3,26 % 1.615.263 € 49.531.275,28 €
2015 1,83 % 1.063.188,14 € 57.972.810,35 €
2016 2,56 % 1.202.696,17 € 46.977.172,81 €
2017 2,19 % 998.265,09 € 48.510.722,27 €
2018 2,13 % 977.852.95 € 52.768.191,76 €

 

% d'inversió en infraestructures/nombre d'habitants

Any % inversió en infraestructures/nombre d'habitants Obligacions reconegudes netes Habitants
2014 112,23 % 5.199.053,96 46.326
2015 7,20 % 334.199,73 46.405
2016 0,76 % 34.941,84 46.266
2017 9,48 % 444.196,33 46.538
2018 18,01 % 841.116,77 46.705Modificacions Crèdit

Modificació de crèdit 2019

Modificacions de crèdit 2018Relació de proveïdors amb l'Ajuntament de Gavà

Relació de proveïdors de l'Ajuntament de Gavà de 2018

 

Execució del pressupost

Execució del pressupost - 3r trimestre 2019

Execució del pressupost - 2n trimestre 2019

Execució del pressupost - 1r trimestre 2019

Execució del pressupost - 4t trimestre 2018

Execució del pressupost - 3r trimestre 2018

Execució del pressupost - 2n trimestre 2018

Execució del pressupost - 1r trimestre 2018

 

 

 Liquidació

Liquidació del pressupost 2018

 

Dates d'aprovació dels pressupostos

Dates d'aprovació dels pressupostos del del 2008 al 2020

 

Informes del Comptes General

Compte General de l'Ajuntement - Exercici 2018

 

Informes d'auditoria de comptes i de fiscalització per part dels órgans de control extern

Informe d'auditoria dels comptes anuals de l'empresa municipal GTI- Exercici 2018

Informe d'auditoria dels comptes anuals de l'empresa municipal PRESEC- Exercici 2018

 

Informe sobre el compliment de la Llei de la Morositat.

Informe sobre el compliment de la Llei de la Morositat. 4t Trimestre 18

Informe sobre el compliment de la Llei de la Morositat. 3r Trimestre 18

Informe sobre el compliment de la Llei de la Morositat. 2n Trimestre 18

Informe sobre el compliment de la Llei de la Morositat. 1r Trimestre 18