Autonomia fiscal

Calendari fiscal 2019

Superàvit (o dèficit) per habitant

Ingressos fiscals per habitants

Despeses per habitant
Inversió per habitant

Període mig de pagament

Període mig de cobrament

Deute viu a llarg termini

Endeutament per habitant

Endeutament relatiu

% d'ingressos derivats de l'urbanisme/ pressupost total d'ingressos

% de despeses derivades d'urbanisme/ pressupost total de despeses

% d'inversió en infraestructures/nombre d'habitants

Modificacions Crèdit

Relació de proveïdors amb l'Ajuntament de Gavà

Execució del pressupost

Liquidació

Dates d'aprovació dels pressupostos des del 2008 al 2018

Informes del Comptes General

Informes d'auditoria de comptes i de fiscalització per part dels órgans de control extern

Informe sobre el compliment de la Llei de la Morositat

 

Superàvit (o dèficit) per habitant

Any SUPERÀVIT PER HABITANT
 (RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT/ NÚM. HABITANTS)
Resultat pressupostari ajustat núm. habitants
2009 2,22 €/habitant 101.889,75 € 45.994
2010 49,49 €/habitant 2.300.293,67 € 46.383
2011 5,40 €/habitant 249.919,70 € 46.250
2012 117,70 €/habitant 5.471.651,24 € 46.488
2013 52,85 €/habitant 2.451.101,48 € 46.377
2014 114,72 €/habitant 5.314.523,87 € 46.326
2015 71,90 €/habitant 3.336.405,34 € 46.405
2016 72,17 €/habitant 3.343.395.20 € 46.326
2017 202,25 €/habitant 9.412.494,25 € 46.538
2018 110,52 €/habitant 5.161.979,72 € 46.705


Autonomia fiscal
 

Any Autonomia fiscal
(drets reconeguts nets d'ingressos tributaris/
drets reconeguts nets totals)
drets reconeguts nets d'ingressos tributaris (caps I, II i iii de naturalesa tributària) drets reconeguts nets totals
2009 43,52 % 23.390.045,38 € 53.748.997,40 €
2010 45,26 % 23.918.233,92 € 52.842.681,27 €
2011 61,42 % 23.745.128,40 € 38.662.870,72 €
2012 59,88 % 25.392.580,77 € 42.407.686,00 €
2013 53.23 % 26.668.579,14 € 50.105.003,49 €
2014 53,47 % 29.246.090,01 € 54.699.856,40 €
2015 46,40 % 28.018.253,03 € 60.388.637,46 €
2016 59,38 % 28.760.968,24 € 48.431.888,16 €
2017 57,66 % 31.338.886,58 € 54.351.322,46 €
2018 58,17 % 31.649.531,54 € 54.411.685,55 €Ingressos fiscals per habitants
 

Any

Ingressos fiscals per habitant
(Ingressos tributaris/ Nombre d'habitants)

drets reconeguts nets d'ingressos tributaris (caps I, II i iii de naturalesa tributària) núm. habitants
2009 508,55 €/ habitant 23.390.045,38 € 45.994
2010 515,67 €/habitant 23.918.233,92 € 46.383
2011 513,41 €/habitant 23.745.128,40 € 46.250
2012 546,22 €/habitant 25.392.580,77 € 46.488
2013 575,04 €/habitant 26.668.579,14 € 46.377
2014 631,31 €/habitant 29.246.090,01 € 46.326
2015 603,78 €/habitants 28.018.253,03 € 46.405
2016 621,64 €/habitants 28.760.968.23 € 46.266
2017 673,40 €/habitants 31.338.886.58 € 46.538
2018 677,65 €/habitants 31.649.531,54 € 46.705Despeses per habitant

Any Despeses per habitant (obligacions reconegudes netes/ nombre d'habitants) Obligacions reconegudes netes NÚM. d'habitants
2009 1.154,70 €/habitant 53.109.430,17 € 45.994
2010 1.041,10 €/habitant 48.289.490,50 € 46.383
2011 880,52 €/habitant 40.724.155,85 € 46.250
2012 798,54 €/habitant 37.122.306,00 € 46.488
2013 1.026,57 €/habitant 47.609.065,55 € 46.377
2014 1.069,19 €/habitant 49.531.275,28 € 46.326
2015 1.249,28 €/habitants 57.972.810,35 € 46.405
2016 1.014,16 €/habitants 46.977.172,81 € 46.326
2017 1.042,39 €/habitants 48.510.722,27 € 46.538
2018 1.129,82 €/habitants 52.768.191,76 € 46.705


 

Inversió per habitant

ANY Inversió per habitant (OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (CAP. VI I VII) i inversions gti/ NOMBRE D'HABITANTS OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (CAP. VI I VII) inversions gti habitants
2009 390,73 €/ habitant 13.986.668,05 € 3.984.565,50 45.994
2010 234,09 €/ habitant 10.076.183,54 € 781.436,10 € 46.383
2011 77,52 €/habitant 3.550.372,58 € 35.064,90 € 46.250
2012 17,01 €/habitant 784.337,07 € 6.246,90 € 46.488
2013 14,67 €/habitant 680.404,86 € 0 46.377
2014 169,16 €/habitant 7.226.159,41 € 610.334,84 € 46.326
2015 48,32 €/habitant 2.242.095,17 €   46.405
2016 30,51 €/habitant 1.411.156,74 € 0 46.266
2017 43,13 €/habitant 2.007.294,08 € 0 46.538
2018 101,08 €/habitant 4.720.775,50 € 0 46.705

 

Període mig de pagament

any període mig de pagament (obligacions pendents de pagament x 365 / obligacions reconegudes netes) Obligacions pendents de pagament Obligacions reconegudes netes
2009 53,10 dies 7.726.788,69 € 53.109.430,17 €
2010 59,56 dies 7.879.646,48 € 48.289.490,60 €
2011 55,19 dies 6.158.058,65 € 40.724.155,85 €
2012 58,36 dies 5.935.786,00 € 37.122.306,00 €
2013 34,75 dies 4.532.272,90 € 47.609.065,55 €
2014 50,64 dies  6.872.376,65 € 49.531.275,28 €
2015 17,36 dies 2.757.255,54 € 57.972.810,35 €
2016 23,27 dies 2.995.097,34 € 46.977.172,81 €
2017 15,99 dies 2.125.512,93 € 48.510.722,27 €
2018 18,67 dies 2.699.739,42 € 52.768.191,76 €

* dades provisionals fins liquidació de pressupost anual


Període mig de cobrament
 

any període mig de cobrament (drets pendents de cobrament. cap i a III x 365/ drets reconeguts nets) Drets pendents de cobrament (caps I a III) Drets reconeguts nets (caps I a III)
2009 52,80 dies 3.606.694,67 € 24.931.730,61 €
2010 49,30 dies 3.408.758,90 € 25.239.545,47 €
2011 64,18 dies 4.650.811,02 € 26.450.283,21 €
2012 52,54 dies 3.860.870,02 € 26.820.182,15 €
2013 47,65 dies 3.615.967,51 € 27.698.436,46 €
2014 77,85 dies 7.598.966,34 € 35.629.118,80 €
2015 32,58 dies 2.789.305,62 € 31
2016 36,30 dies 3.162.892,26 € 31.800.974,90 €
2017 40,22 dies 3.770.513,69 € 34.214.306,10 €
2018 43,08 dies 4.122.506,01 € 34.931.204,65 €Deute viu a llarg termini

any Deute viu a llarg termini
2008 26.771.747,28 €
2009 29.295.407,24 €
2010 34.568.434,36 €
2011 32.844.112,83 €
2012 33.538.733,56 €
2013 36.879.688,04 €
2014 34.281.179,04 €
2015 38.896.950,38 €
2016 33.715.774,75 €
2017 29.590.581,91 €
2018 26.455.236,38 €

Observacions:
L'origen de les dades és el balanç de situació


Endeutament per habitant
 

any endeutament per habitant
(passiu exigible financer/ nombre d'habitants)
Passiu exigible financer Núm.
habitants
2009 843,29 €/ habitant 38.786.440,39 € 45.994
2010 812,83 €/habitant 37.701.627,64 € 46.383
2011 738,58 €/habitant 34.159.375,33 € 46.250
2012 721,45 €/habitant 33.538.733,56 € 46.488
2013 795,22 €/habitant 36.879.688,04 € 46.377
2014 740 €/habitant 34.281.179,04 € 46.326
2015 838,21 €/habitant 38.896.950,38 € 46.405
2016 728,74 €/habitant 33.715.774,75 € 46.266
2017 635,84 €/habitant 29.590.581,91 € 46.538
2018 566,43 €/habitant 26.455.236,38 € 46.705

 
Endeutament relatiu

any Endeutament relatiu (deute municipal/ pressupost total AJUNTAMENT) Deute municipal (passiu exigible financer ) Pressupost total ajuntament (obligacions reconegudes netes)
2009 0,73 % 38.786.440,39 € 53.109.430,17 €
2010 0,78 % 37.701.627,64 € 48.289.490,60 €
2011 0,84 % 34.159.375,33 € 40.724.155,85 €
2012 0,90 % 33.538.733,56 € 37.122.306,00 €
2013 0,77 % 36.879.688,04 € 47.609.065,55 €
2014 0,69 % 34.281.179,04 € 49.531.275,28 €
2015 0,67 % 38.896.950,38 € 57.972.810,35 €
2016 0.72, % 33.715.774,75 € 46.977.172,81 €
2017 0,61 % 29.590.581,91 € 48.510.722,27 €
2018 0,50 % 26.455.236,38 € 52.768.191,76 € 

% d'ingressos derivats de l'urbanisme/ pressupost total d'ingressos

any % d'ingressos derivats de l'urbanisme/ pressupost total d'ingressos ICIO, TAXA DE SERVEIS URBANÍSTICS, TAXA TANQUES I BASTIDES, GESTIÓ DEL PATRIMONI DRETS RECONEGUTS NETS
2009 1,88 1.009.719,16 € 53.748.997,40 €
2010 1,48 781.258,58 € 52.842.681,27 €
2011 1,47 569.928,18 € 38.662.870,72 €
2013 1,54 % 772.495,04 € 50.105.003,49 €
2014 10,35% 5.660.567,17 € 54.699.856,40 €
2015 2,79% 1.685.885,27 € 60.388.637,47 €
2016 1,63 % 790.115,69 € 48.431.888,16 €
2017 3,39 % 1.383.426,83 € 54.351.322,46 €
2018 4,71 % 1.373.152,26 € 54.411.685,55 €


 

% de despeses derivades d'urbanisme/ pressupost total de despeses
 

any % de despeses derivades d'urbanisme/ pressupost total de despeses DESPESES PERSONAL, DESPESES EN BÉNS I SERVEIS I DESPESES EN INVERSIONS OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
2009 4,61 % 2.446.170,55 € 53.109.430,17 €
2010 2,93 % 1.415.926,09 € 48.289.490,60 €
2011 0,73 % 296.352,06 € 40.724.155,85 €
2012 0,76 % 283.332,70 € 37.122.306,00 €
2013 2,83 % 1.347.479,78 € 47.609.065,55 €
2014 3,26 % 1.615.263 € 49.531.275,28 €
2015 1,83 % 1.063.188,14 € 57.972.810,35 €
2016 2,56 % 1.202.696,17 € 46.977.172,81 €
2017 2,19 % 998.265,09 € 48.510.722,27 €
2018 2,13 % 977.852.95 € 52.768.191,76 €

 

% d'inversió en infraestructures/nombre d'habitants

Any % inversió en infraestructures/nombre d'habitants Obligacions reconegudes netes Habitants
2012 8,94 % 415.719,89 46.488
2013 1,26 % 58.515,46 46.377
2014 112,23 % 5.199.053,96 46.326
2015 7,20 % 334.199,73 46.405
2016 0,76 % 34.941,84 46.266
2017 9,48 % 444.196,33 46.538
2018 18,01 % 841.116,77 46.705Modificacions Crèdit

Modificacions de crèdit 2018 (fins 14)

Modificacions de crèdit 2017

Modificacions de crèdit  2016

Modificacions de crèdit 2015

Modificacions de crèdit 2014

Modificacions de crèdit 2013

Modificacions de crèdit 2012

Modificacions de crèdit 2011

Modificacions de crèdit 2010


Relació de proveïdors amb l'Ajuntament de Gavà

Relació de proveïdors de l'Ajuntament de Gavà de 2018 (eventual fins liquidació)

Relació de proveïdors de l'Ajuntament de Gavà de 2017

Relació de proveïdors de l'Ajuntament de Gavà de 2016

Relació de proveïdors de l'Ajuntament de Gavà de 2015

Relació de proveïdors de l'Ajuntament de Gavà de 2014

Relació de proveïdors de l'Ajuntament de Gavà 2013

Relació de proveïdors de l'Ajuntament de Gavà 2012

Relacio de proveïdors de l'Ajuntament de Gavà 2011
Relació de proveïdors de l'Ajuntament de Gavà 2010
Relació de proveïdors de l'Ajuntament de Gavà 2009

 

Execució del pressupost

Execució del pressupost - 1r trimestre 2019

 

Execució del pressupost - 4t trimestre 2018

Execució del pressupost - 3r trimestre 2018

Execució del pressupost - 2n trimestre 2018

Execució del pressupost - 1r trimestre 2018

 

Execució del pressupost - 4t trimestre 2017

Execució del pressupost - 3r trimestre 2017

Execució del pressupost - 2n trimestre 2017

Execució del pressupost - 1r trimestre 2017

 

Execució del pressupost - 1r trimestre 2016

Execució del pressupost - 2r trimestre 2016

Execució del pressupost - 3r trimestre 2016

Execució del pressupost - 4r trimestre 2016

 

Execució del pressupost - 1r trimestre 2015

Execució del pressupost - 2n trimestre 2015

Execució del pressupost - 3r trimestre 2015

Execució del pressupost - 4t trimestre 2015

 

 Liquidació

Liquidació del pressupost 2018

Liquidació del pressupost 2017

Liquidació del pressupost 2016

Liquidació del pressupost 2015

Liquidació del pressupost 2014

Liquidació del pressupost 2013

Liquidació del pressupost de l'Ajuntament 2012

Liquidació del pressupost del Patronat Municipal de Serveis Comunitaris 2012

Liquidació del pressupost del Patronat Municipal d'Esports 2012

Liquidació del pressupost de l'Institut Municipal de Gestió del Patrimoni Cultural i Natural de Gavà 2012

Liquidació del pressupost de l'IMPAC 2012

 

Dates d'aprovació dels pressupostos

Dates d'aprovació dels pressupostos del del 2008 al 2018

 

Informes del Comptes General

Compte General de l'Ajuntament - Exercici 2017

Compte General de l'Ajuntament - Exercici 2016

Compte General de l'Ajuntament - Exercici 2015

Compte General de l'Ajuntament - Exercici 2014

Compte General de l'Ajuntament - Exercici 2013

Compte General de l'Ajuntament - Exercici 2012

Compte General del Patronat Municipal de Serveis Comunitaris - Exercici 2012

Compte General de Patronat Municipal d'Esports- Exercici 2012

Compte General de l'IMGPCN - Exercici 2012

Compte General de l'IMPAC  -Exercici 2012

Compte General de Gavà Televició SL -Exercici 2012

 

Informes d'auditoria de comptes i de fiscalització per part dels órgans de control extern

Informe d'auditoria dels comptes anuals de l'empresa municipal GTI- Exercici 2018

Informe d'auditoria dels comptes anuals de l'empresa municipal GTI - Exercici 2017

Informe d'auditoria dels comptes anuals de l'empresa municipal GTI - Exercici 2016

Informe d'auditoria dels comptes anuals de l'empresa municipal GTI - Exercici 2015

Informe d'auditoria dels comptes anuals de l'empresa municipal GTI - Exercici 2014

Informe d'auditoria dels comptes anuals de l'empresa municipal GTI - Exercici 2013

Informe d'auditoria dels comptes anuals de l'empresa municipal GTI - Exercici 2012

Informe d'auditoria dels comptes anuals de l'empresa municipal PRESEC- Exercici 2018

Informa d'auditoria dels comptes anuals de l'empresa municipal PRESEC - Exercici 2017

Informe d'auditoria dels comptes anuals de l'empresa municipal PRESEC - Exercici 2016

Informe d'auditoria dels comptes anuals de l'empresa municipal PRESEC - Exercici 2015

Informe d'auditoria dels comptes anuals de l'empresa municipal PRESEC - Exercici 2014

Informe d'auditoria dels comptes anuals de l'empresa municipal PRESEC - Exercici 2013

Informe d'auditoria dels comptes anuals de l'empresa municipal PRESEC - Exercici 2012

Informe d'auditoria dels comptes anuals de l'empresa municipal Gavanenca d'Obres - Exercici 2012

 

Informe sobre el compliment de la Llei de la Morositat.

Informe sobre el compliment de la Llei de la Morositat. 4t Trimestre 18

Informe sobre el compliment de la Llei de la Morositat. 3r Trimestre 18

Informe sobre el compliment de la Llei de la Morositat. 2n Trimestre 18

Informe sobre el compliment de la Llei de la Morositat. 1r Trimestre 18

Informe sobre el compliment de la Llei de la Morositat. 4t Trimestre 17

Informe sobre el compliment de la Llei de la Morositat. 3r Trimestre 17

Informe sobre el compliment de la Llei de la Morositat. 2n Trimestre 17

Informe sobre el compliment de la Llei de la Morositat. 1r Trimestre 17

Informe sobre el compliment de la Llei de la Morositat. 1r Trimestre 16

Informe sobre el compliment de la Llei de la Morositat. 2n Trimestre 16

Informe sobre el compliment de la Llei de la Morositat. 3r Trimestre 16

Informe sobre el compliment de la Llei de la Morositat. 4t Trimestre 16