D'acord amb el que disposa l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal i l'article 12 del seu Reglament de Desplegament, aprovat pel Reial Decret 1720/2007, us informem que les vostres dades de caràcter personal s'incorporaran al fitxer de SERVEIS SOCIALS, del que és responsable l'Ajuntament de Gavà i seran objecte de tractament per l'assesorament, tramitació i gestió dels mecanismes necessaris perquè la persona afectada pugui resoldre les dificultats que tingui.
El titular, mitjançant la signatura d'aquest document, dona el seu consentiment per poder comunicar les seves dades de caràcter personal a les persones físiques i/o jurídiques públiques o privades col·laboradores en la xarxa d'acollida a refugiats.
En cas de modificació de les seves dades, haurà de comunicar-les a l'Ajuntament de Gavà per procedir a rectificar les mateixes.
Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-vos a l'Ajuntament de Gavà, Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC), Plaça de Jaume Balmes s/n. Planta Baixa o al correu electrònic ajuntament@gava.cat

 

L'alcaldessa
Seu electronica
webs municipals