BASES CONCURS: MÉS VERDA, MÉS NETA

CLÀUSULA 1.- PERSONA JURÍDICA ORGANITZADORA.
Ajuntament de Gavà, amb domicili social a plaça de Jaume Balmes, s / n, 08850, Gavà, Barcelona, ​​amb NIF P0808800G, organitza en les dates indicades a continuació, el concurs "MÉS VERDA, MÉS NETA" (en endavant "el Sorteig") d'acord amb les modalitats que es descriuen en aquestes Bases.

CLÀUSULA 2.- MANERA DE PARTICIPAR
El termini per participar és del dia 18 de novembre de 2019 al 15 de gener de 2020, ambdós inclosos.
Qui vulgui participar haurà de:
• Ser resident a Gavà.
• Seguir el perfil de l'Ajuntament de Gavà a Instagram: @aj_gava, Twitter: @AjuntamentGava i Facebook: @ajuntamentdegava
• Publicar una imatge utilitzant el kit de reciclatge d'aquesta campanya (visible en www.gavaciutat.cat/mes-verda-mes-neta) o mostrant com reutilitzar i reduir els residus a casa i escriure # GavàMésVerdaMésNeta en el comentari.

CLÀUSULA 3.- PREMIS.
Es sortejaran 3 premis. Cada un d'ells consistirà en:
• Assistent virtual:
◦ Amazon Echo Show maig
◦ Interruptor intel·ligent
• 1 pack de productes reutilitzables que conté:
◦ 3 bosses per a fruites i hortalisses
◦ 5 bosses petites de cotó orgànic per a productes a granel
◦ Borsa de malla de cotó orgànic
• Llibre 'Residu zero a casa', de Bea Johnson.

Tots els premis inclouen una samarreta de temàtica natural i el llibre Gavà blava, verda i única.

CLÀUSULA 4.- LLIURAMENT DELS PREMIS.
Els guanyadors seran contactats per missatge directe a partir del 15 de gener de 2020 a través de la xarxa social on hagin fet la publicació. En el cas que no fos possible localitzar algun guanyador en un termini de 24 hores, o bé, si rebutgés el premi expressament per qualsevol causa, el premi serà atorgat al proper participant que tingui el major nombre d'interaccions. Un cop acceptat el premi, cada guanyador rebrà un missatge a través del mateix canal, sobre com procedir per al lliurament del premi. En el cas que el premi fos rebutjat per tots, guanyadors i reserves, el concurs es declararà desert.
Els guanyadors autoritzen a què el seu nom, cognoms i imatges siguin publicats a la pàgina web i xarxes socials de l'Ajuntament de Gavà, així com en qualsevol dels canals oficials de comunicació de la institució sense que això generi dret a favor seu a rebre cap contraprestació.
 
CLÀUSULA 5.- ​​OBLIGACIONS PER ALS GUANYADORS.
Els guanyadors es comprometen a:
• Acceptar la publicació en els seus perfils d'Instagram d'1 storie i 1 post amb el seu premi.
• En cadascuna d'aquestes publicacions hauran d'afegir les etiquetes @ajuntamentgava (en el cas de Twitter) @aj_gava (en el cas d'Instagram) @ajuntamentdegava (en el cas de Facebook) i # GavàMésVerdaMésNeta # PRESECGavà
 
CLÀUSULA 6.- PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS.
1. Responsable:
Ajuntament de Gavà., NIF: P0808800G, D. Social: Plaça de Jaume Balmes, s / núm. 08850 Gavà, tel .: +34 932.639.100
2. Finalitat i legitimació:
Tramitar la teva participació en el concurs i, si s'escau, procedir al lliurament del premi.
3. Dades tractades:
Dades facilitades o altres que, addicionalment, puguem sol·licitar per al desenvolupament de les finalitats esmentades.
4. Destinataris:
Per al desenvolupament de les finalitats previstes anteriorment no es preveu que les dades es comuniquin a terceres societats, llevat obligació legal.
5. Termini de conservació:
Un cop finalitzat el sorteig, les teves dades no seran tractades.
 
CLÀUSULA 7.- ACCEPTACIÓ DE LES BASES I RESPONSABILITAT.
1. El sol fet de participar en el concurs implica l'acceptació íntegra de les presents Bases.
2. Ajuntament de Gavà es reserva el dret a modificar les Bases del sorteig, parcialment o totalment en qualsevol moment. Així mateix, es reserva també el dret d'anul·lar o deixar el premi desert en cas de detectar alguna irregularitat. Realitzada qualsevol modificació, aquesta serà degudament posada en coneixement dels participants en la pàgina web www.gavaciutat.cat.
3. Ajuntament de Gavà es reserva el dret d'excloure de la participació en el concurs a tots aquells participants que, estimi, estan incomplint qualsevol condició de participació inclosa en les presents Bases. L'exclusió d'un participant, qualsevol que sigui la causa, comporta la pèrdua de tots els drets derivats de la seva condició com a tal.
4. Qualsevol utilització abusiva o fraudulenta d'aquestes Bases donarà lloc a la consegüent desqualificació del participant en el sorteig.
5. Ajuntament de Gavà queda eximit de qualsevol responsabilitat en el supòsit d'existir algun error en les dades facilitades en el seu cas pels propis agraciats que impedís la seva identificació.

CLÀUSULA 8.- Llei aplicable - CONTROVÈRSIA.
Aquestes Bases estan subjectes a la legislació espanyola. Qualsevol reclamació relacionada amb el concurs s'ha d'enviar per escrit a Ajuntament de Gavà, a l'At. del Departament de Premsa i Imatge, a la següent adreça: Plaça de Jaume Balmes, s / núm. 08850 Gavà, en els trenta (30) dies posteriors a la data límit de participació en el Sorteig. En cas de controvèrsia en l'aplicació o interpretació d'aquestes Bases i en absència d'un acord amistós, tot litigi estarà subjecte als tribunals competents.

L'alcaldessa
Seu electronica
webs municipals