Cartes de serveis i tràmits

A les Cartes de Serveis es materialitzen els principis de la participació, el compromís del servei públic i la transparència, creen sinèrgies entre els ciutadans i l'administració, per tal de millorar la qualitat dels serveis.

Aquestes s'enmarquen dins la Llei 19/2014, de 29 de desembre,  de transparència, accés a la informació i bon govern.

Les Cartes de Serveis visibilitzen l'oferta de serveis i com accedir-hi.

 

Carta de serveis

 

 

Amb col.laboració de