205. El Pla Especial sistema viari de connexió del barri de Ca n'Espinós amb el nucli urbà de Gavà ha estat aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'àmbit metropolità de Barcelona en sessió de 19 de setembre de 2012, i publicat al DOG número 6276 de 18 de desembre de 2012.

 

RESOLUCIÓ DEFINITIVA
AD-CTUB-PE+connexio+Canespinos

 

DOCUMENTACIÓ ESCRITA
Portada
Justificació
Memòria
Normativa
Plànols
Ambiental
Impacte
Arqueològic

 

PLÀNOLS
Avantprojecte
Secció tipus rasant
Propietats
Serveis afectats
Situació
PTM
PGM classificació
PGM qualificació
Serveis existents
Usos
Preexistències
Conques
Vulnerabilitat
Alternativa 1
Alternativa 2
Alternativa 3
Zonificació

 

L'alcaldessa
Seu electronica
webs municipals